عسل یا اَنگَبین - توان اکسیر فارمد

عسل مایعی شیرین و گران‌رو است که توسط زنبورعسل تولید می‌شود.